بحران بیست سالگی |:

امروز به برادرزاده چهار سالم گفتم : 

+امیرحسین اون شارژر لب تاب رو بده به من از رو میز 

در کمال ناباوری پاسخ داد 

- مگه خودت پا نداری پاشو برش دار |:


یه لحظه دچار بحران فلسفی شدم ... 


واقعا مگه چین این بچه های نسل جدید |:

مگه ما بچه نبودیم کی اینجوری میکردیم |:

من هنوز هم وقتی گوشی بابام زنگ میزنه عین چی یورتمه میرم میارمش |:

تو وجودم نهادینه شده اصن 

ولی اینا ....


منبع این نوشته : منبع